Sacred Art & Sculpture Exhibition by Anne Thomas – October 2023

This month we have the intricate and exacting work of Anne Thomas, bringing us back to the phenomenal mathematical forms of Nature in the transcendental form of the mandala. This vibrant exhibition offers some very large pieces and each work gives intricate details – there’s a lot to take in within each piece.

I’ll let Anne’s own words explain her collection (Cymraeg at the base of the page):

 

Art of the Sacred

Paintings & Sculpture by Anne Thomas

 

Anne Thomas is an artist, teacher and Holistic Health practitioner based in Ynyslas.

This exhibition includes paintings and sculpture mainly created over the past five years.

An Earth-based spirituality is central to Anne’s art work, expressing a deeply held value of the beauty and miracle of Life: the incredible geometry and variety of forms, the vivid colours, vitality, fertility; the magic of renewal, regeneration, restoration.

The work is a visual values statement, created mindfully as an offering of beauty and as a resource for contemplative practice.

At this time of meta crisis, where the catastrophic results of sustained over-consumption, pollution and extraction are running out of control, Anne feels it is important to identify that the crises have arisen from a perilous under-valuing of the delicate balance that all beings depend upon, including ourselves.

And that to live responsibly, it is vital to establish core values such as:

What really matters?

What do we hold as Sacred?

So we may know how best to stand in service of these things, for the sake of generations yet to come.

Links

Anne’s Website: www.shiningedge.co.uk
Instagram: @shiningedgearts
Facebook: www.facebook.com/shiningedge

 

 

 

‘Art of the Sacred’

Gan Anne Thomas

 

Mae Anne Thomas yn artist, yn arthrawes ac yn ymarferydd lechyd Cyfannol sydd wedi’i lleoli yn Ynyslas.

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys paentiadau a cherfluniau ceramig a grёwyd dros y pum mlynedd diwethaf.

Mae ysbrydolrwydd ar y Ddaear yn ganolog i arfer artistig Anne, gan fynegi ei gwerth dwfn o harddwch a gwyrth Bywyd: y geometreg anhygoel a’r amrywiaeth o ffurfiau, y lliwiau llachar, bywiogrwydd, ffrwythlondeb; hud adnewyddu, adfywio, adfer.

Mae’r gwaith yn ddatganiad o werthoedd gweledol, wedi’i greu’n ystyriol fel arlwy o harddwch ac fel adnodd ar gyfer ymarfer myfyriol.

Ar yr adeg hon o feta-argyfwng, lle mae canlyniadau trychinebus gor-ddefyndd parhaus, llygredd ac echdynnu yn mynd allan o reolaeth, mae Anne yn teimlo ei bod yn bwysig nodi bod yr argyfyngau wedi deillio o danbrisio peryglus o’r cydbwysedd bregus y mae pob creadur yn dibynnu arno, gan gynnwys ni ein hunain.

Ac er mwyn byw’n gyfrifol, mae’n hanfodol sefydlu gwerthoedd craidd fel:

Beth sy’n wirioneddol bwysig?
Beth ydym ni’n ei ystyried yn Sanctaidd?

Felly gallwyn wybod sut orau i wasanaethu’r pethau hyn, er mwyn ycenedlaethau sydd eto i ddod.

www.shiningedge.co.uk
Instagram: @shiningedgearts
Facebook: www.facebook.com/shiningedge